آگهی استخدام

سه نفر مرد کارشناس یا کاردان آشنا با دستگاههای اندازه گیری ایستگاهها هواشناسی و هیدرومتری
شرح وظایف: بازدید و قرائت ماهیانه 70 ایستگاه هواشناسی و هیدرومتری و اندازه گیری دبی رودخانه
محدوده فعالیت: سطح استان خراسان رضوی
مدت: بصورت تمام وقت بمدت یکسال و قابل تمدید درصورت رضایت کاری
شرایط اختصاصی: داشتن یک دستگاه مولینه اندازه گیری سرعت آب و خودرو جهت ایاب و ذهاب به محل ایستگاه ها و توانایی جسمی کافی
حق الزحمه ماهیانه: 3 میلیون تومان

برای تکمیل فرم استخدام کلیک کنید