• دپارتمان آبیاری و مهندسی رودخانه

مطالعات مهندسی رودخانه

مطالعات حفاظت و مهندسی رودخانه، تاسیسات انحراف آب، مطالعات کنترل سیلاب، سیستمهای هشدار سیل، مطالعات حفاظت سواحل، برنامه ریزی؛ مدیریت و مشارکت اجتماعی در  بهره برداری از رودخانه، مطالعات پایش، پهنه بندی و ارزیابی سیلاب، تهیه بانک اطلاعاتی، مطالعات ساماندهی رودخانه ها به منظور اجاره اراضی مازاد بستر

پروژه ها

مطالعات تامین آب

مطالعات منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، برنامه ريزي و اقتصاد آب، تلفيق منابع آب، آبرساني سطحي و زيرزميني، شبكه هاي آبرساني، تأسيسات انحراف آب، بندهاي انحرافي تا ارتفاع ٥ متر، مطالعات و طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي(درجه ٣و ٤) و تغذيه مصنوعي

پروژه ها

طراحی و بازبینی سیستم های آبیـــــــاری

نقشه برداری و طراحی سیستم های نوین آبیاری، بازبینی، نظارت بر اجرا، بهره برداری، نگهداری و ارزیابی پروژه های آبیاری، طراحی آبیاری مکانیکی بلوارها و معابر، برگزاری کارگاه آموزشی آبیاری ویژه بهره برداران و کشاورزان، تجمیع سیستم های آبیاری، یکپارچه سازی منابع آبی

پروژه ها

  • دپارتمان تاسیسات آب و فاضلاب

مطالعات و طراحی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب

مطالعات و تهيه طرح هاي خطوط جمع آوري، تأسيسات آبگيري و انتقال آب، شبكه هاي توزيع آب، مخازن، تلمبه خانه ها و تصفيه خانه هاي آب و نمك زدايي و ابنيه مربوطه، جمع آوري و انتقال آب هاي سطحي، طراحي سيستمهاي نگهداري و تعميرات برنامه اي سيستمهاي تله متري و كنترل از راه دور،Scada  تاسيسات و تجهيزات فوق

پروژه ها

مطالعات وطراحی شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب

مطالعات و تهيه طرح هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب  شهري و صنعتي و تصفيه خانه هاي مربوطه، طراحی تاسیسات پیش تصفیه فاضلاب مشترکین خاص، طراحي سيستمهاي نگهداري و تعميرات برنامه اي و استفاده از پساب تصفيه شده

پروژه ها

  • دپارتمان مشاوره مالی و سرمایه گذاری

تامین مالی و طـرح هـای توجـیهی

محدودیت منابع مالی دولتی و تخصیص نا منظم که منجر به طولانی شدن پروژه ها گردیده، یکی از مشکلات دولت بوده و در سالهای اخیر تشدید شده است. از این رو شرکت مهندسین مشاور گزین سازه توس با ایجاد دپارتمان مشاوره مالی و سرمایه گذاری در نظر دارد با تامین مالی پروژه های آبی و کشاورزی به توسعه زیرساخت های مورد نیاز کشور کمک نماید.

  • دپارتمان مطالعات اجتماعی

پژوهش و برنامه ریزی های اجتماعی-فرهنگی

پرداختن به مفاهیم فرهنگی و توجه به پژوهش های اجتماعی به عنوان یکی از محورهای مهم و قابل اهمیت در جریان مطالعات و اقدامات معطوف به توسعه همه جانبه مطرح است. این مشاور با بهره گیری از صاحبنظران و پژوهشگران برجسته این عرصه سعی در انجام پژوهش ها و مداخلات اجتماعی موثر در جامعه و همچنین توجه به ابعاد اجتماعی-فرهنگی پروژه های فنی و عمرانی نموده است.

ارزیابی های اجتماعی پروژه های عمرانی، تهیه سامانه جامع اطلاعات اجتماعی-فرهنگی در شهرهای جدید، مناطق آزاد و سایت های گردشگری، مشاوره و طراحی برنامه ریزی مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) برای توسعه پایدار محلی، مطالعات اقتصادی- اجتماعی و مردم شناسی، طرح آمایش سرزمین، تهیه و تدوین پیوست فرهنگی شهرهای مختلف، مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی، تجمیع اراضی کشاورزی، ساماندهی عشایر، اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی، طرح راهبردی شهرها، سنجش ارزش ها و نگرش ها و مطالعات اجتماعی و فرهنگی توسعه روستایی از جمله موارد مورد مطالعه بوده است.

پروژه های آمـوزش و فـرهنگـسـازی

پروژه های مدیریت مشارکتی و توانمندسازی تشکلها

  • دپارتمان معماری ، شهرسازی و فضای سبز

شهرسـازی، معمـاری و فضـای سبـز

طراحی معماری منظر، فضای سبز  و پارکهای موضوعی، خطی، محله ای، طراحی آبنما، محوطه سازی، بازپیرایی و اصلاح کاشت، طراحی مبلمان شهری و پارکی، سیستم های روشنایی، زیباسازی، مطالعات جداسازی آب فضای سبز از آب شرب، مطالعات استفاده از آب های نامتعارف در آبیاری فضای سبز و نظارت بر اجرا ، مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، طرح جامع کالبد شهری و جانمایی فضاها با اطلاعات توصیفی، اجتماعی و مکانی در GIS

انجام مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی، اول، دوم و نظارت بر اجرای کلیه پروژه های ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی. انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه، عمران، حوزه نفوذ، تفصیلی، طرح های هادی، تدوین راهبرد و سیاست های شهری. مطالعات و طراحی پروژه های فضای سبز و طرح جامع فضای سبز شهری.

برخی پروژه های انجام شده و یا در دست انجام شرکت مهندسین مشاور گزین سازه توس (GST):

1)  طراحی پارک محتشم منطقه ثامن مشهد– 1393

2)  طراحی پارک گلنار منطقه7مشهد– 1393

3)  مطالعات و طراحی زیبا سازی شهرک صنعتی خیام نیشابور– 1391

4)  مطالعات و طراحی زیبا سازی شهرک صنعتی کاویان فریمان– 1391

5)  مساحی و نقشه برداری فضاهای سبز و پارکهای مناطق 6، 8، 9 و 10 مشهد– 1390

6)  طراحي پارك خطي بلوار شهيد صادقي مشهد– 1389

  • دپارتمان نظارت عالیه و کارگاهی

سیستم های آبیاری – تاسیسات آب و فاضلاب

خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار، بازبینی طراحی، خدمات ارجاع کار، هماهنگی، اجرایی و تحویل موقت، خدمات کنترل کیفیت، برآورد، کنترل پرداختها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها، خدمات مربوط به دوره بهره برداری آزمایشی و تحویل قطعی

پروژه های تاسیسات آب و فاضلاب

پروژه های سیستم های آبیـاری

  • دپارتمان کشاورزی و منابع طبیعی

آبخیزداری، مرتع داری، بیابان زدایی و شهرک های کشاورزی

مطالعات شهرک های کشاورزی (گلخانه ای)، طراحـی مجتمع های گلخانه ای با استفاده از سازه های مدرن، طراحی مجتمع های دام و طیور، آمایش شهرک های گلخانه ای، ایجاد و توسعه شهرک های کشاورزی و ..

مطالعات فنی و اقتصادی، طراحی چک دم ها، رقومی سازی، آبزی پروری، مدیریت تهیه طرح و تهیه طرحهای جامع منابع طبیعی، مطالعات، برنامه ریزی و تهیه طرحها و پروژه ها در زمینه های جنگل و مرتع، حفاظت خاک آب و آبخیزداری، تثبیت شن، مطالعات طرح های مشارکت مردمی بیابان زدایی و آبخیزداری، تفسیر تصاویر هوایی مربوط به سال 1390

پروژه های آبخیزداری، مرتع داری، بیابان زدایی و شهرک های کشاورزی