مطالعات و طراحی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب

مطالعات و تهيه طرح هاي خطوط جمع آوري، تأسيسات آبگيري و انتقال آب، شبكه هاي توزيع آب، مخازن، تلمبه خانه ها و تصفيه خانه هاي آب و نمك زدايي و ابنيه مربوطه، جمع آوري و انتقال آب هاي سطحي، طراحي سيستمهاي نگهداري و تعميرات برنامه اي سيستمهاي تله متري و كنترل از راه دور،Scada  تاسيسات و تجهيزات فوق

مطالعات وطراحی شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب

مطالعات و تهيه طرح هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب  شهري و صنعتي و تصفيه خانه هاي مربوطه، طراحی تاسیسات پیش تصفیه فاضلاب مشترکین خاص، طراحي سيستمهاي نگهداري و تعميرات برنامه اي و استفاده از پساب تصفيه شده