سیستم های آبیاری  –  تاسیسات آب و فاضلاب

     خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار، بازبینی طراحی، خدمات ارجاع کار، هماهنگی، اجرایی و تحویل موقت، خدمات کنترل کیفیت، برآورد، کنترل پرداختها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها، خدمات مربوط به دوره بهره برداری آزمایشی و تحویل قطعی