پژوهش و برنامه ریزی های اجتماعی-فرهنگی

پرداختن به مفاهیم فرهنگی و توجه به پژوهش های اجتماعی به عنوان یکی از محورهای مهم و قابل اهمیت در جریان مطالعات و اقدامات معطوف به توسعه همه جانبه مطرح است. این مشاور با بهره گیری از صاحبنظران و پژوهشگران برجسته این عرصه سعی در انجام پژوهش ها و مداخلات اجتماعی موثر در جامعه و همچنین توجه به ابعاد اجتماعی-فرهنگی پروژه های فنی و عمرانی نموده است.

ارزیابی های اجتماعی پروژه های عمرانی، تهیه سامانه جامع اطلاعات اجتماعی-فرهنگی در شهرهای جدید، مناطق آزاد و سایت های گردشگری، مشاوره و طراحی برنامه ریزی مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) برای توسعه پایدار محلی، مطالعات اقتصادی- اجتماعی و مردم شناسی، طرح آمایش سرزمین، تهیه و تدوین پیوست فرهنگی شهرهای مختلف، مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی، تجمیع اراضی کشاورزی، ساماندهی عشایر، اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی، طرح راهبردی شهرها، سنجش ارزش ها و نگرش ها و مطالعات اجتماعی و فرهنگی توسعه روستایی از جمله موارد مورد مطالعه بوده است.