مطالعات مهندسی رودخانه

مطالعات حفاظت و مهندسی رودخانه، تاسیسات انحراف آب، مطالعات کنترل سیلاب، سیستمهای هشدار سیل، مطالعات حفاظت سواحل، برنامه ریزی؛ مدیریت و مشارکت اجتماعی در  بهره برداری از رودخانه، مطالعات پایش، پهنه بندی و ارزیابی سیلاب، تهیه بانک اطلاعاتی، مطالعات ساماندهی رودخانه ها به منظور اجاره اراضی مازاد بستر

مطالعات تامین آب

مطالعات منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، برنامه ريزي و اقتصاد آب، تلفيق منابع آب، آبرساني سطحي و زيرزميني، شبكه هاي آبرساني، تأسيسات انحراف آب، بندهاي انحرافي تا ارتفاع ٥ متر، مطالعات و طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي(درجه ٣و ٤) و تغذيه مصنوعي

طراحی و بازبینی سیستم های آبیـــــــاری

نقشه برداری و طراحی سیستم های نوین آبیاری، بازبینی، نظارت بر اجرا، بهره برداری، نگهداری و ارزیابی پروژه های آبیاری، طراحی آبیاری مکانیکی بلوارها و معابر، برگزاری کارگاه آموزشی آبیاری ویژه بهره برداران و کشاورزان، تجمیع سیستم های آبیاری، یکپارچه سازی منابع آبی