آبخیزداری، مرتع داری، بیابان زدایی و شهرک های کشاورزی

  مطالعات شهرک های کشاورزی (گلخانه ای)، طراحـی مجتمع های گلخانه ای با استفاده از سازه های مدرن، طراحی مجتمع های دام و طیور، آمایش شهرک های گلخانه ای، ایجاد و توسعه شهرک های کشاورزی و ..

مطالعات فنی و اقتصادی، طراحی چک دم ها، رقومی سازی، آبزی پروری، مدیریت تهیه طرح و تهیه طرحهای جامع منابع طبیعی، مطالعات، برنامه ریزی و تهیه طرحها و پروژه ها در زمینه های جنگل و مرتع، حفاظت خاک آب و آبخیزداری، تثبیت شن، مطالعات طرح های مشارکت مردمی بیابان زدایی و آبخیزداری، تفسیر تصاویر هوایی مربوط به سال 1390