گل محمد گریوانی – مدیر عامل

 دکتری علوم کشاورزی از انستیتو علوم خاک روسیه

محمود جوابنخت – نایب رئیس هیات مدیره

کارشناس ارشد عمران از دانشگاه فردوسی مشهد

الهام عندلیب مقدم – رئیس هیات مدیره

کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری

از دانشگاه ارسنجان استان فارس