چشم انداز و ارزش ها

ما به کمک مدیریت و نوآوري و با ارائه خدمات تخصصي با کيفيت عالی، بههنگام و با هزینه و بهرهوری مطلوب به نيازهاي جامعه پاسخ خواهيم داد، به ايجاد يک محيط پايدار کمک کرده و دراين چارچوب، ضمن دستيابي به بازده منصفانه براي سرمايه گذاري خود، خدمات را به نحوی انجام خواهیم داد که برای کارفرمایان اطمینانبخش و برای اعضا و کارکنان افتخارآفرین باشد.

ما باور داريم که:

  • ¨ منبع اصلي و شالوده موفقيت ما، کادري با انگيزه و متعهد است که در محيطي دوستانه به کار مشغول هستند.
  • ¨ سرمايه گذاري پيوسته در توسعه کار و آموزش منابع انسانی، براي ارتقاء توانايي افراد در ارائه خدمات تخصصيِ با کيفيت اهميت اساسي دارد.
  • ¨ بايد منابع کاري شايسته براي تامين نيازها و انتظارات هر کـارفرما، تخصيص يابد.
  • ¨ ارتباط مستمر با کارفرما، بر شالوده احترام متقابل و بر اساس ارتباطات گسترده، به بهترين نتايج منجر خواهد شد.
  • ¨ تامین منابع کاری شایسته چه به لحاظ دانش و چه به لحاظ نیروی انسانی برای انجام مسئولیت های محوله از سوی کارفرما ضروری است.
  • ¨ مي توانيم نيازها و انتظارات منحصر بفرد هر کارفرما را به کمک تجربه کارشناسي و تعهدي که نسبت به اجراي مديريت کيفيت جامع داريم، برآورده سازيم.