طرف قرارداد با 17 استان

زمینه فعالیت

تأسیسات آب و فاضلاب

مطالعات و تهيه طرح هاي خطوط جمع آوري، تأسيسات آبگيري و انتقال آب، شبكه هاي توزيع آب، مخازن، تلمبهخانه ها و تصفيهخانـه هاي آب و ابنيه مربوطه، محاسبه نشست فيزيكي و نشتيابي شبكههاي آب شهري، جمعآوري و انتقال فاضلاب  شهري و صنعتي و تصفيهخانه هاي مربوطه، جمعآوري و انتقال آبهاي سطحي، طراحي سيسـتمهاي نگهداري و تعميـرات برنامهاي و سيسـتمهاي تلهمتري و كنترل از راه دور، Scada تأسيسات و تجهيزات فوق و استفاده از پساب تصفيه شده.

شبکههای آبیاری و مهندسی رودخانه

مطالعات منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، برنامهريزي و اقتصاد آب، تلفيق منابع آب، آبرساني سطحي و زيرزميني، شبكههاي آبرساني، تأسيسات انحراف آب، بندهاي انحرافي، مطالعات و طراحي شبكههاي آبياري و زهكشي اصلي و فرعي، تغذيه مصنوعي، آبياري تحت فشار و تأسيسات وابسته، مطالعات حفاظت و مهندسی رودخانه، تأسیسات انحراف آب، مطالعات کنترل سیلاب، سیستمهای هشدار سیل، نظامنامه سیلاب، مطالعات حفاظت سواحل، برنامهریزی و مدیریت بهرهبرداری از رودخانه.

کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری

مطالعات فنی و اقتصاد کشاورزی، بیوتکنولوژی، مدیریت تهیه طرح و تهیه طرحهای جامع توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، دامپروری. مطالعات، برنامه ریزی و تهیه طرحها و پروژهها در زمینه های زراعت، باغبانی، دامداری، دامپروری، دامپزشکی، جنگل و مرتع، حفاظت خاک و آب و آبخیزداری، تثبیت شن، مکانیزاسیون، تجهیز و نوسازی مزارع، ساماندهی و یکپارچه کردن اراضی، تهیه طرحهای شبکههای آبیاری و زهکشی داخل مزارع و باغات، تسطیح و بهسازی اراضی، شبکه راههای بین مزارع، خاکشناسی و اصلاح اراضی، ایجاد مجتمعهای زراعی و دامی و گلخانهای، توسعه و عمران روستایی و عشایری.

معماری ، شهرسازی و فضای سبز

انجام مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی، اول، دوم و نظارت بر اجرای کلیه پروژه های ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی. انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه، عمران، حوزه نفوذ، تفصیلی، طرح های هادی، تدوین راهبرد و سیاست های شهری. مطالعات و طراحی پروژه های فضای سبز و طرح جامع فضای سبز شهری.

اجتماعی و فرهنگی

ارزیابی های اجتماعی پروژه های عمرانی، تهیه سامانه جامع اطلاعات اجتماعی-فرهنگی در شهرهای جدید، مناطق آزاد و سایت های گردشگری، مشاوره و طراحی برنامه ریزی مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) برای توسعه پایدار محلی، مطالعات اقتصادی- اجتماعی و مردم شناسی، طرح آمایش سرزمین، تهیه و تدوین پیوست فرهنگی شهرهای مختلف، مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی، تجمیع اراضی کشاورزی، ساماندهی عشایر، اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی، طرح راهبردی شهرها، سنجش ارزش ها و نگرش ها و مطالعات اجتماعی و فرهنگی توسعه روستایی از جمله موارد مورد مطالعه بوده است.

مالی و سرمایه گذاری

انجام مطالعات در زمینه روشهای جذب سرمایه، جذب سرمایه گذار برای اجاره بستر اضافی رودخانه ها، انتخاب و معرفی روشهای مطلوب تأمین منابع مالی شامل BOT، BOO، وام های خارجی، وامهای بانک اسلامی، تسهیلات بانکی داخلی، فاینانس خارجی و داخلی، قراردادهای خرید تضمینی و بیع متقابل، شناسائی و تعریف پروژه ها با قابلیت جذب سرمایه از منابع سرمایه گذار، همکاری در تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری، ترویج مشارکت بخش خصوصی، راهبری و نظارت طرح های بهره‌مند از وام های بین المللی اعم از بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی، تهیه طرح های توجیهی سرمایه گذاری.