گواهینامه عضو GWP

گواهینامه عضویت GWP شرکت گزین سازه توس

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

محتوای لیست اینجا میرود

گواهینامه عضویت در انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی

گواهینامه صلاحیت مشاوره روشهای نوین آبیاری

عضویت در انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای مهندسی آبیاری تحت فشار خراسان رضوی

کارت عضویت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی

تاییدیه شرکت گزین سازه توس توسط شهرداری مشهد