تامین مالی و طـرح هـای توجـیهی

     محدودیت منابع مالی دولتی و تخصیص نا منظم که منجر به طولانی شدن پروژه ها گردیده، یکی از مشکلات دولت بوده و در سالهای اخیر تشدید شده است. از این رو شرکت مهندسین مشاور گزین سازه توس با ایجاد دپارتمان مشاوره مالی و سرمایه گذاری در نظر دارد با تامین مالی پروژه های آبی و کشاورزی به توسعه زیرساخت های مورد نیاز کشور کمک نماید.