شهرسـازی، معمـاری و فضـای سبـز

طراحی معماری منظر، فضای سبز  و پارکهای موضوعی، خطی، محله ای، طراحی آبنما، محوطه سازی، بازپیرایی و اصلاح کاشت، طراحی مبلمان شهری و پارکی، سیستم های روشنایی، زیباسازی، مطالعات جداسازی آب فضای سبز از آب شرب، مطالعات استفاده از آب های نامتعارف در آبیاری فضای سبز و نظارت بر اجرا ، مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، طرح جامع کالبد شهری و جانمایی فضاها با اطلاعات توصیفی، اجتماعی و مکانی در GIS

انجام مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی، اول، دوم و نظارت بر اجرای کلیه پروژه های ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی. انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرح های توسعه، عمران، حوزه نفوذ، تفصیلی، طرح های هادی، تدوین راهبرد و سیاست های شهری. مطالعات و طراحی پروژه های فضای سبز و طرح جامع فضای سبز شهری.

برخی پروژه های انجام شده و یا در دست انجام شرکت مهندسین مشاور گزین سازه توس (GST):

1)  طراحی پارک محتشم منطقه ثامن مشهد– 1393

2)  طراحی پارک گلنار منطقه7مشهد– 1393

3)  مطالعات و طراحی زیبا سازی شهرک صنعتی خیام نیشابور– 1391

4)  مطالعات و طراحی زیبا سازی شهرک صنعتی کاویان فریمان– 1391

5)  مساحی و نقشه برداری فضاهای سبز و پارکهای مناطق 6، 8، 9 و 10 مشهد– 1390

6)  طراحي پارك خطي بلوار شهيد صادقي مشهد– 1389