نوشته‌ها

مقاله ی مشترک جناب آقای دکتر ابوذر حاتمی و سرکار خانم اسماء روانخواه که در سایت شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی منتشر شده است.

http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=111858

مقاله منتشر شده از سرکار خانم اسما روانخواه ( کارشناس اجتماعی شرکت گزین سازه توس ) در سایت جامعه مدنی ایران

ghttp://irancso.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/442-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C

سرکار خانم اسماء روانخواه کارشناس اجتماعی شرکت گزین سازه توس

http://www.iana.ir/fa/news/29670/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86

http://www.iwrr.ir/?_action=article&au=218253&_au=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1++%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C+%DB%8C%D8%B2%D8%AF