نوشته‌ها

مقاله ای درباره مخاطرات طبیعی که بحران میشود که توسط سرکار خانم اسماء روانخواه در سایت قدس آنلاین منتشر شده است .

http://www.qudsonline.ir/news/520477/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

انتشار مقاله سرکار خانم اسما روانخواه ( کارشناس اجتماعی شرکت گزین سازه توس ) در سایت قدس آنلاین

http://www.qudsonline.ir/news/523259/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-

انتشار مقاله سرکار خانم اسما روانخواه ( کارشناس اجتماعی شرکت گزین سازه توس ) در سایت قدس آنلاین

http://www.qudsonline.ir/news/517625/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6

مقاله ی مشترک جناب آقای دکتر ابوذر حاتمی و سرکار خانم اسماء روانخواه که در سایت شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی منتشر شده است.

http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=111858

مقاله ی منتشر شده از سرکار خانم اسماء روانخواه (کارشناس اجتماعی گزین سازه توس ) در سایت قدس آنلاین

http://qudsonline.ir/news/418448/%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%

مقاله منتشر شده از سرکار خانم اسما روانخواه ( کارشناس اجتماعی شرکت گزین سازه توس ) در سایت جامعه مدنی ایران

ghttp://irancso.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/442-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C

مقاله سرکار خانم روانخواه (کارشناس اجتماعی شرکت گزین سازه توس) در اندیشکده ی تدبیر آب ایران

http://iwpri.ir/home/single/470