نوشته‌ها

مقاله ی مشترک جناب آقای دکتر ابوذر حاتمی و سرکار خانم اسماء روانخواه که در سایت شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی منتشر شده است.

http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=111858

http://www.iwrr.ir/?_action=article&au=218253&_au=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1++%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C+%DB%8C%D8%B2%D8%AF