نوشته‌ها

مقاله ای درباره مخاطرات طبیعی که بحران میشود که توسط سرکار خانم اسماء روانخواه در سایت قدس آنلاین منتشر شده است .

http://www.qudsonline.ir/news/520477/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

انتشار مقاله سرکار خانم اسما روانخواه ( کارشناس اجتماعی شرکت گزین سازه توس ) در سایت قدس آنلاین

http://www.qudsonline.ir/news/523259/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-

مقاله ی منتشر شده از سرکار خانم اسماء روانخواه (کارشناس اجتماعی گزین سازه توس ) در سایت قدس آنلاین

http://qudsonline.ir/news/418448/%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%

مقاله سرکار خانم اسما روانخواه کارشناس اجتماعی شرکت گزین سازه توس در سایت قدس آنلاین

http://qudsonline.ir/news/461625/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%A8