نوشته‌ها

مقاله ای درباره مخاطرات طبیعی که بحران میشود که توسط سرکار خانم اسماء روانخواه در سایت قدس آنلاین منتشر شده است .

http://www.qudsonline.ir/news/520477/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF