نوشته‌ها

مقاله ی منتشر شده از سرکار خانم اسماء روانخواه (کارشناس اجتماعی گزین سازه توس ) در سایت قدس آنلاین

http://qudsonline.ir/news/418448/%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%

سرکار خانم اسماء روانخواه کارشناس اجتماعی شرکت گزین سازه توس

http://www.iana.ir/fa/news/29670/%D9%85%D8%B1%D8%AB%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86