نوشته‌ها

مقاله ای درباره مخاطرات طبیعی که بحران میشود که توسط سرکار خانم اسماء روانخواه در سایت قدس آنلاین منتشر شده است .

http://www.qudsonline.ir/news/520477/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

انتشار مقاله سرکار خانم اسما روانخواه ( کارشناس اجتماعی شرکت گزین سازه توس ) در سایت قدس آنلاین

http://www.qudsonline.ir/news/517625/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6

مقاله سرکار خانم روانخواه (کارشناس اجتماعی شرکت گزین سازه توس) در اندیشکده ی تدبیر آب ایران

http://iwpri.ir/home/single/470